Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Văn bản

Quy chế Ngoại trú của sinh viên Chính quy

Tạo cơ sở pháp lý để Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý và hỗ trợ cho sinh viên ngoại trú có môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nền nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cư trú.

Số kí hiệu 129/2019/QĐ-PHKT
Ngày ban hành 20/03/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/03/2019
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Quy chế
Lĩnh vực Công tác HSSV
Cơ quan ban hành Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Người ký N/A

Mô tả

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 20 tháng 03 năm 2019
 
 
QUY CHẾ NGOẠI TRÚ CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 129/QĐ-PHKT, ngày 20/03/2019 của
Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về việc ngoại trú của sinh viên bao gồm: Quyền và nghĩa vụ của sinh viên ngoại trú; công tác sinh viên ngoại trú; trách nhiệm của lãnh đạo Nhà trường.
2. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên ngoại trú hệ chính quy hiện đang học tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (sau đây gọi là Nhà trường), các tổ chức và cá nhân có liên qua đến việc ngoại trú của sinh viên.
Điều 2: Giải thích từ ngữ
Trong quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Sinh viên ngoại trú là sinh viên không ở trong khu ký túc xá của Nhà trường.
2. Cư trú là việc thường trú hoặc tạm trú tại một địa điểm, một khu vực nhất định trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 3. Mục đích
Tạo cơ sở pháp lý để Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý và hỗ trợ cho sinh viên ngoại trú có môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nền nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cư trú.
Điều 4: Yêu cầu của công tác sinh viên ngoại trú
1. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của chính quyền địa phương;
2. Nắm được tình hình sinh viên, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên ngoại trú;
3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với địa phương, gia đình sinh viên ngoại trú;
4. Hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên ngoại trú đảm bảo an toàn, trật tự, văn hóa ở nơi cư trú.
 
Điều 5. Quyền của sinh viên ngoại trú
1. Sinh viên ngoại trú được hưởng các quyền theo quy định hiện hành của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum ban hành.
2. Được hưởng các quyền công dân cư trú trên địa bàn, được chính quyền địa phương, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc ngoại trú.
3. Được quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng của mình đến chính quyền địa phương, Hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan hữu quan đối với các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng tại nơi cư trú.
Điều 6. Nghĩa vụ của sinh viên ngoại trú
1. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Quy chế học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. Chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường nơi cư trú và các hoạt động khác do địa phương tổ chức.
3. Phải đăng ký tạm trú với công an xã (phường, thị trấn) và báo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của mình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhập học.
4. Khi có sự thay đổi về nơi cư trú, phải báo địa chỉ cư trú mới của mình với Nhà trường trong thời hạn 20 ngày.
5. Sinh viên ngoại trú có hộ khẩu thường trú và đang cư trú tại nơi có hộ khẩu thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại các khoản 1, 2, 4 của Điều này.
 
Điều 7. Công tác quản lý sinh viên ngoại trú
1. Phòng Công tác Học sinh Sinh viên chịu trách nhiệm phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường về công tác ngoại trú của sinh viên; hướng dẫn và tư vấn thủ tục đăng ký tạm trú ngay từ khi nhập học, quản lý và cập nhật dữ liệu sinh viên ngoại trú.
2. Phòng Công tác Học sinh Sinh viên phối hợp với Ban cán sự lớp để thực hiện việc kê khai sinh viên ở ngoại trú. Phòng Công tác Học sinh Sinh viên lập kế hoạch hàng năm quản lý sinh viên ngoại trú.
3. Phòng Công tác Học sinh Sinh viên lập phiếu kê khai ngoại trú, lập sổ sinh viên ngoại trú (Phụ lục số II), cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi nơi cư trú của sinh viên ngoại trú.
Điều 8. Công tác phối hợp
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên là đơn vị đầu mối trong việc:
1. Lập kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt tình hình về nhà trọ để tư vấn, giới thiệu chỗ ở cho sinh viên có nhu cầu.
2. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an, các ngành có liên quan tổ chức hội nghị giao ban hàng năm giữa nhà trường và chính quyền địa phương về tình hình sinh viên ngoại trú, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến sinh viên ngoại trú.
3. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức thực hiện công tác ngoại trú của sinh viên.
 
Điều 9. Trách nhiệm của lãnh đạo Nhà trường
1. Căn cứ điều kiện cụ thể của Nhà trường, tổ chức thực hiện công tác ngoại trú của sinh viên theo quy định tại chương III của Quy chế này.
2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động công tác quản lý sinh viên ngoại trú hàng năm của trường và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
3. Bố trí cán bộ làm công tác ngoại trú của sinh viên.
4. Bảo đảm các điều kiện nhằm phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác ngoại trú của sinh viên.
5. Có cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương để tạo điều kiện cho sinh viên ngoại trú thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Chế độ báo cáo
1. Phòng Công tác Học sinh Sinh viên kịp thời báo cáo với lãnh đạo Nhà trường và các cơ quan có liên quan những vụ việc xảy ra có liên quan đến sinh viên ngoại trú.
2. Kết thúc năm học Phòng Công tác Học sinh Sinh viên tổng kết công tác sinh viên ngoại trú (Phụ lục số I), báo cáo lãnh đạo Nhà trường và Đại học Đà Nẵng (qua Ban Công tác Học sinh Sinh viên) khi có yêu cầu.
Điều 11. Kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật
1. Sinh viên ngoại trú vi phạm khoản 3 Điều 6 của Quy chế này sẽ bị Nhà trường xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; vi phạm khoản 4 Điều 6 của Quy chế này lần thứ nhất xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, các lần vi phạm tiếp theo trong năm học xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; các vi phạm khác xử lý theo khung xử lý kỷ luật của Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
2. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ngoại trú của sinh viên được xem xét khen thưởng theo quy định.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)